Rekisteriseloste

Rantapallo Oy / Matkapörssin rekisteriseloste

Päivitetty [31.10.2017]

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rantapallo Oy

Y-tunnus: 2297415-6

PL 140, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö: Lauri Wahlroos, sähköposti: lauri.wahlroos@rantapallo.fi

 1. Rekisterin nimi

Matkapörssin asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rantapallo, ja tietyissä tilanteissa sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä yhteistyökumppanit, käsittelevät rekisterin sisältämiä henkilötietoja asiakkuuteen ja oikeutettuun etuun perustuvan suhteen perustamiseen ja hoitamiseen, rekisteröidyn tekemien tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen (mukaan lukien mahdolliset perintätoimenpiteet), asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, Rantapallon toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään (mukaan lukien sähköisten uutiskirjeiden toimitus, profilointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti Rantapallon ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Rantapallon valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Tietoja voidaan käsitellä Rantapallon kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Tässä rekisteriselosteessa mainitun lisäksi rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Alma Media -konsernin tietosuojalausekkeen mukaisesti, joka on luettavissa osoitteessa https://www.almamedia.fi/tietosuoja.

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • matkapalvelua koskevaan sopimussuhteeseen Rantapallon ja rekisteröidyn välillä;
 • rekisteröidyn suostumukseen silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin;
 • Rantapallon, sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvan yhtiön tai yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun etenkin silloin kun henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai suoramarkkinointitarkoituksissa.
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Rantapallon asiakkaista, jotka ovat tehneet matkapalvelua koskevan varauksen Matkapörssin verkko- tai asiakaspalvelun kautta tai sisältyvät tällaiseen varaukseen:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelin
 • sähköposti
 • syntymäaika
 • sukupuoli.

Edellä mainittujen tietojen antaminen on edellytyksenä Rantapallon tarjoaman matkapalvelun toteuttamiseksi, kuten matkavarauksen tekemiseksi. Jos rekisteröidy ei anna edellä mainittuja tietoja, Rantapallo ei voi tehdä matkapalvelua koskevaa sopimusta rekisteröidyn kanssa.

Mikäli rekisteröity tilaa ainoastaan sähköisen uutiskirjeen Matkapörssin verkkosivujen kautta, talletetaan rekisteriin sähköpostiosoite ja muut rekisteröidyn myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • mahdollinen lentoyhtiön tai muun palveluntarjoajan kanta-asiakaskortin tai muun jäsen-/etukortin numero
 • rekisteröidyn yhteydenotot Matkapörssin asiakaspalveluun (asiakaspalautteet, muu viestintä)
 • rekisteröidyn varaamien matkojen tiedot (matkustuspäivämäärät, matkakohteet jne.)
 • suoramarkkinointi- ja muut kiellot sekä suostumukset.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja Alma Median tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla (https://www.almamedia.fi/tietosuoja).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan toimivalta henkilöltä matkaporssi.fi sivuilla, puhelimitse tai muulla tavoin tehtävän matkapalvelua koskevan varauksen tai kanta-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai kun rekisteröity tilaa Matkapörssin uutiskirjeen. Tietoja saadaan myös palvelun käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Rantapallon ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä Rantapallon yhteistyökumppaneilta.

Mikäli rekisteröity on rekisteröitynyt Rantapallon tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvan yhtiön verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää rekisteröidyltä muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin Alma Median tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla (https://www.almamedia.fi/tietosuoja).

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa Rantapallon valituille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten, ellei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää myös EU/ETA:n ulkopuolella sijaitsevalle palveluntarjoajalle, joka on osallisena rekisteröidyn tilaamaan matkapalvelun toteuttamisessa (kuten lentoyhtiö, hotelli tai muu rekisteröidyn tilaama lisäpalvelu) ja siirto on tarpeen rekisteröidyn ja Rantapallon välisen matkapalvelua koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja voidaan lisäksi siirtää EU/ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi Rantapallon digitaalisten palveluiden teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen tai USA:n Privacy Shield -järjestelyn nojalla.

Henkilötiedot voidaan myös luovuttaa liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sijaitsee Matkapörssin hallinnoimalla palvelimella. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain niille Alma Media Oyj:n työntekijöille ja muille sen valtuuttamille toimijoille, joiden on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Pääsyä tietoihin kontrolloidaan käyttöoikeuksilla ja henkilötietoja sisältävät tietokannat ja -järjestelmät on suojattu salasanoin, palomuurein ja muilla asianmukaisilla teknisillä suojakeinoilla.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Mikäli rekisteröity ei ole tehnyt matkapalveluja koskevia varauksia rekisterinpitäjän palveluiden kautta viimeiseen 3 vuoteen, Rantapallo poistaa rekisteröidyn tiedot asiakasrekisteristä. Rekisteröidystä voidaan tämän ajan jälkeenkin säilyttää nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä sähköpostiosoite suoramarkkinointitarkoituksia varten. Jos rekisteröity vastustaa suoramarkkinointia, Rantapallo poistaa tiedot rekisteristä. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitovelvollisuus).

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada pääsy Rantapallon käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu
 • vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa itse tietojaan, mikäli rekisteröity on luonut tilin palveluun
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista ja saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen myynti@matkaporssi.fi taikka kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:

Rantapallo Oy / Matkapörssi

PL 140, 00100 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi